Voorwaarden kozijnen

voorwaarden — kozijnen

 

  
Artikel 1: ALGEMEEN

1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a verkoper: Woning-bouw . net V.O.F. , gevestigd te Melbournsestraat 74A , Rotterdam
en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer 69221839;
b koper: de opdrachtgever/afnemer of een ieder die met verkoper een overeenkomst
aangaat of wil aangaan of voor wie verkoper een aanbieding doet of een leverantie of
prestatie verricht;
c de consument:de koper die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf;
d de algemene voorwaarden: algemene verkoop-, leverings-en betalingsvoorwaarden
van verkoper.

2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen,
leveringen of overeenkomsten betreffende de levering en/of plaatsing van kozijnen,
isolatieglas, zonwering en daarbij behorende goederen of daarmee verband houdende
diensten van verkoper.

3
Afwijking van deze voorwaar den is mogelijk, doch slechts geldig voorzover dit
schriftelijk tussen koper en verkoper is overeengekomen. Bijzondere voorwaarden,
overeengekomen met vertegenwoordigers van verkoper zijn pas rechtsgeldig na
schriftelijke bevestiging door verkoper aan koper.

4
Bij tegenstrijdigheid van de algemene voorwaarden met die van de koper prevaleren de
algemene voorwaarden van verkoper.

5
Indien enig beding, deel uitmakend van de algemene voorwaarden of van de
overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden en/
of de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg
tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het
oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2: OFFERTES

1
Alle offertes door of vanwege verkoper gedaan, zijn vrijblijvend. Orders gelden eerst
dan als aangenomen wanneer zij door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

2
De afmetingen van materialen, zoals aangegeven op het opdrachtformulier zijn bij
benadering weergegeven. Na het verstrekken van de opdracht door koper aan
verkoper, vindt een meting plaats door of in opdracht van verkoper voor rekening en
risico van verkoper. Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de op het
meetformulier vermelde gegevens betreffende aantal, draairichting, materiaal en kleur
van de elementen.

3
Koper dient ervoor te zorgen dat de bouwplaats ten tijde van de montage van de
elementen goed bereikbaar is. Wanneer verkoper genoodzaakt is om maatregelen te
nemen, van welke aard dan ook, teneinde de montage van de elementen onbelemmerd
plaats te doen vinden, is verkoper gerechtigd om de kosten hiervoor in rekening te
brengen aan de koper.

4
Offertes zijn slechts van kracht gedurende 7 dagen na afgifte .

 

Artikel 3: UITVOERING OPDRACHT

1
Een door koper aan verkoper verstrekte opdracht wordt door verkoper eerst uitgevoerd
nadat koper het opdrachtformulier heeft ondertekend en verkoper aan koper een
opdrachtbevestiging heeft gezonden. Door ondertekenen van het opdrachtformulier
verklaart koper zich bekend met deze voorwaarden.

2
Verkoper zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.

3
Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft verkoper
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4
Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan verkoper worden
verstrekt. Indien voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan
verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de opdracht op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan koper in rekening te brengen.

5
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is
uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 4: MAATVOERING EN MONTAGE

Wanneer koper aan verkoper opdracht geeft tot plaatsing van kozijnen c.q. andere
materialen in nieuw te bouwen woningen of andere gebouwen, verplicht koper zich aan
verkoper schriftelijk te melden wanneer de bouw zover gevorderd is dat een meting
door of namens verkoper plaats kan vinden. Indien de meting uitwijst dat de kozijnen
moeten worden geplaatst, waarvan de maten afwijken van hetgeen in het opdracht
formulier staat vermeld, is verkoper gerechtigd om eventuele prijsverhogingen door
afwijkende maten aan koper door te berekenen.

 

Artikel 5: LEVERING

1
De levertijd en/of uitvoeringsduur van door verkoper te leveren goederen of uit te
voeren werk gaat in zodra koper de eerste aanbetaling, zoals hieronder in ARTIKEL 6
vermeld, aan verkoper is voldaan, ofwel wanneer koper aan verkoper een
onvoorwaardelijke bankgarantie ter zake van het volledige orderbedrag heeft verstrekt.

2
Bij vertraging in de levering, van welke oorzaak dan ook, is verkoper gerechtigd om van
koper te verlangen een verlenging van een eventueel verstrekte bankgarantie.

3
Verkoper is gerechtigd om een opdracht door koper in gedeelten aan koper te leveren.
Een dergelijke levering wordt schriftelijk tussen partijen overeen gekomen. Verkoper is
daarbij gerechtigd om ter zake van iedere deel-leverantie afzonderlijk een deelrekening
aan koper te zenden en daarvoor betaling te vorderen. Indien en zolang een
deelrekening door koper niet is voldaan, is verkoper niet verplicht tot het verrichten van
een volgende deellevering. In dat geval is verkoper gerechtigd om het nog niet
uitgevoerde gedeelte van de gehele overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder enige ingebrekestelling van koper als geannuleerd te beschouwen door middel
van een schriftelijke mededeling aan koper, met behoud van het recht op
schadevergoeding.

4
De in het opdrachtformulier vermelde levertijd is bij benadering gesteld. Eerst wanneer
de levertijd aanmerkelijk wordt over schreden en verkoper de bestelde goederen niet
levert aan koper, ondanks aanbetaling door koper, is koper gerechtigd de overeenkomst
te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling aan verkoper, waarna de
door de koper gedane aanbetaling aan hen wordt gerestitueerd.

Artikel 6: BETALING

1
Nadat door koper het opdrachtformulier is ondertekend, wordt door verkoper aan hem
een orderbevestiging verzonden en daarmee tegelijkertijd een eerste deelrekening ten
bedrage van 50 % van het orderbedrag. Koper dient deze 50 % te voldoen binnen 3
dagen na ontvangst van de eerste deelrekening of zoveel later als partijen gezamenlijk
zijn overeen-gekomen. Vervolgens ontvangt koper een tweede deelrekening van 25 %
van het orderbedrag, waarvan eveneens betaling dient te geschieden binnen 3 dagen
na ontvangst. Daarna wordt tussen koper en verkoper een datum overeengekomen
waarop tot plaatsing c.q. levering van de materialen zal worden overgegaan. De laatste
25 % van het orderbedrag dient door koper te worden voldaan op de dag waarop
levering c.q. plaatsing/montage van de goederen plaats vindt.

2
Indien koper aan verkoper een bankgarantie heeft verstrekt ten bedrage van het
volledige orderbedrag, dient koper op de dag dat de levering c.q. montage plaatsvindt,
het totale orderbedrag over te maken aan verkoper.

3
Wanneer koper de verschuldigde bedragen niet op het overeengekomen tijdstip betaalt,
is koper van rechtswege in verzuim en behoudt verkoper zich het recht voor om aan
koper de wettelijke rente-met een minimum van 2 % aan koper in rekening te brengen.

4
Wanneer koper in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde overeenkomst deze
voorwaarden, en verkoper hierdoor de vordering op koper incassering uit handen heeft
gegeven, komen ten laste van koper alle kosten die zowel in als buiten rechte zijn
gemaakt, ter inning van het verschuldigde, vermeerderd met de wettelijke rente. De
buitenrechterlijke kosten worden gesteld op 15 % van het totale orderbedrag, te
vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente, een en ander met een minimum
van € 150,– . Alle gerechtelijke incassokosten, zoals kosten van een incassobureau,
deurwaarder en/of advocaat, komen eveneens voor rekening van koper.

5
Geschillen tussen koper en verkoper, van welke aard dan ook, geven koper nimmer het
rechtom betaling van het verschuldigde bedrag op te schorten of slechts gedeeltelijke
betaling van het verschuldigde te verrichten.

6
Koper is gerechtigd een gegeven opdracht binnen veertien dagen te annuleren. Hij
dient dit te doen door middel van een aan verkoper gerichte aangetekende brief. Bij
annulering is koper verschuldigd uit hoofde van gefixeerde schadevergoeding c.q.
winstderving, 50 % van het totale orderbedrag, welke dient te worden voldaan binnen 3
dagen na kennisgeving door koper aan verkoper. Onverminderd het hiervoor vermelde
behoudt verkoper zich het recht voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/
of volledige schadevergoeding te vorderen.

7
Koper is verplicht om zowel voor als tijdens de levering van de zaken en/of de montage,
indien de financiële positie of het betalingsgedrag van koper daartoe naar het oordeel
van verkoper aanleiding geeft, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te doen en/of
zekerheden te verstrekken, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is de nakoming
van haar verplichtingen op te schorten.

8
In geval van faillissement of surseance van betaling van koper, zijn de vorderingen van
verkoper en de verplichtingen van koper jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar.

9
Verkoper is gerechtigd om in het opdrachtformulier, dan wel bij latere schriftelijke
mededeling, aan koper een uiterste termijn te stellen binnen welk de opdracht moet zijn
uitgevoerd en betaald. Wanneer koper deze uiterste termijn laat verstrijken, is verkoper
gerechtigd om eventuele prijsverhogingen aan koper door te berekenen.
Prijsverhogingen ontstaan door wisseling in valuta koersen, overheidsmaatregelen, dan
wel door welke oorzaak ook, kunnen door verkoper aan koper in rekening worden
gebracht. Indien de prijsverhoging meer beloopt dan 10 % heeft koper het recht de
oveereenkomst te ontbinden. Indien prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 (drie) maanden
na het sluiten van de overeenkomst kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de prijsverhoging plaatsvindt na 3 (drie) maanden na het sluiten van de
overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de
prijsverhoging meer beloopt dan 10 %

 

Artikel 7: RECLAMES

1
Alle op de levering van materialen, c.q. montage betrekking hebbende reclames worden
slechts door verkoper geaccepteerd, wanneer deze binnen veertien dagen na levering
c.q. montage, bij aangetekende brief aan verkoper worden meegedeeld. Indien
indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14
dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had
kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 3 maanden na datum levering. Het bewijs van tijdige
reclame rust op koper.

2
Wanneer koper tegen het advies van verkoper in, bepaalde werkzaamheden wil (doen)
verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten en is
verkoper niet aansprakelijk voor de schade.

3
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van koper niet op.

 

Artikel 8: GARANTIE

1
Op alle door verkoper geleverde materialen wordt de bijbehorende schriftelijke fabrieks
garantie gegeven. Verkoper staat in voor naleving van de garantiebepalingen.

2
Wanneer koper bij verkoper een klacht indient ter zake van geleverd materiaal, zal
verkoper beoordelen of deze klacht valt onder de garantiebepalingen. Bij verschil van
mening hierover kan koper aan verkoper verzoeken om een vertegenwoordiger van de
fabrikant de klacht te laten beoordelen. Wanneer deze vertegenwoordiger deze klacht
als ongegrond beoordeelt, dan wel als niet vallende onder de garantiebepalingen,
komen de kosten van het beoordelen van de vertegenwoordiger van de fabrikant, voor
rekening van koper.

3
Wanneer een klacht gegrond wordt geoordeeld en onder de garantiebepalingen valt,
heeft koper het recht de betreffende goederen c.q. materialen te vervangen. Een
eventuele schadevergoeding zijdens koper blijft beperkt tot de nieuwwaarde van het
materiaal waarop de klacht betrekking heeft.

4
Koper kan betaling van het jegens verkoper verschuldigde niet weigeren op grond van
de omstandigheid dat verkoper haar garantieverplichtingen niet of nog niet volledig is
nagekomen.

5
Verkoper zal niet gehouden zijn de onder sub 1 van dit artikel genoemde garantie
gestand te doen indien:
a verkoper tijdig te kennen heeft gegeven dat zij zich niet kan verenigen met de
materiaalkeuze en/of werkwijze voorgeschreven door koper;
b door koper en/of derden werkzaamheden zijn of worden verricht die niet
overeenkomstig zijn met de gebruiksaanwijzing van verkoper;
c koper gedurende de garantietermijn zelf herstelling en/of veranderingen aan het
geleverde verricht of door derden laat verrichten;
d gebreken en schaden aan de geleverde zaak het gevolg zijn van onoordeelkundig
gebruik of verzuim van koper;
e koper niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de
overeenkomst;
f de afgeleverde zaak onoordeelkundig is behandeld of verwerkt;
g gebreken en schaden aan de afgeleverde zaak het gevolg zijn van het niet binnen 2
(twee) weken monteren van de afgeleverde zaak;
h er sprake is van normale slijtage aan de afgeleverde zaak;
i er sprake is van verkleuring van de afgeleverde zaak als gevolg van (weers) invloeden
van buitenaf;
j er sprake is van enige andere van buiten komende oorzaak.

 

Artikel 9: OVERMACHT

1
Omstandigheden buiten de wil of toedoen van verkoper, zoals onder meer staking, in
en uitvoerverboden, energiegebrek of gebrek aan grondstoffen of
weersomstandigheden, geven aan verkoper het recht om de overeenkomst op te
schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens koper. Indien de
overmachtsperiode langer duurt dan 4 (vier) weken, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.

2
Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.

3
In geval van tijdelijke overmacht is verkoper gerechtigd de levertijd te verlengen met de
tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering ten gevolge van de
overmacht duurt, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat. Verkoper zal koper schriftelijk in kennis stellen van deze vertraging.

 

Artikel 10: EIGENDOMSBEHOUD

1
Geleverde c.q. geplaatste goederen blijven eigendom van verkoper totdat koper jegens
verkoper volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan zowel uit hoofde van de
opdracht welke betrekking heeft op de geleverde c.q. geplaatste goederen, alsook uit
hoofde van andere leveranties van goederen c.q. montagekosten.

2
Wanneer door verkoper aan koper geleverde goederen, welke door koper niet volledig
zijn betaald en derhalve eigendom van de verkoper zijn gebleven, bij koper in beslag
worden genomen, is koper verplicht derden er op te wijzen dat de door verkoper
geleverde goederen eigendom van verkoper zijn gebleven en dient hij verkoper
onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van de beslaglegger c.q. diens
opdrachtgevers.

3
Door verkoper gemaakte kosten teneinde de geleverde goederen weer in zijn bezit te
krijgen, komen voor rekening van koper.

 

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID

1
Voor gebreken en schaden aan de afgeleverde zaak geldt de garantie als bedoeld in
artikel 8 van de algemene voorwaarden.

2
Voor andere dan de in lid 1 van dit artikel genoemde schade geldt dat de
aansprakelijkheid van verkoper, voor zover deze door zijn
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar gedane uitkering. Indien de schade niet door de aansprakelijkheids
verzekering wordt gedekt. Is de aanspakelijkheid van verkopen beperkt tot maximaal de
factuurwaarde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper of zijn
ondergeschikten.

3
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of tijdig kunnen
leveren van de overeengekomen zaken of diensten dan wel van gebreken in de
geleverde zaken of diensten, indien het niet, niet tijdig of gebrekkig presteren een
gevolg is van overmacht.

4
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijf- en/of gevolg-schade. Evenmin is
verkoper aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van vertraging bij koper c.q.
een derde waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

5
De schade ontstaan bij verkoper als gevolg van de vertraging wordt door verkoper aan

koper in rekening gebracht.

 

Artikel 12: WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLINGEN

1
Verkoper heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.

2
Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

3
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten
tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Artikel 13: BEVOEGDE RECHTER

De uit hoofde van de wet bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen
van geschillen.

Artikel 14: TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst tussen koper en verkoper is steeds uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15: DEPONERING

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en
Fabrieken te Rotterdam.
| Woning-bouw.net V.O.F | KVK-nummer: 69221839 | Tel: +31636382632
| Bezoekadres: Melbournsestraat 74A , Rotterdam, Nederland. |
| Website: www.Woning-bouw.net | E-mail: planning@woning-bouw.net |

Artikel 16:

Volgens de bepalingen van de Europese Norm vereisen sommige
constructies van ramen en deuren het gebruik van veiligheidsglas. Als het
ontwerp niet voldoet aan deze eisen, betekent dit dat de klant bewust afziet
van het gebruik van veiligheidsglas.
In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor ongevallen en schade,
veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen van de normen, bij de
klant.

Window4u-ico