shutterstock_679804645

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UITVOERING KLEINE AANNEMINGEN
IN HET BOUWBEDRIJF (AVKA ‘79)
Aanneming van werk
Artikel 1: OFFERTE
a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen
gestand doen.
b. De in de offerte opgegeven prijs is een vast bed
rag, tenzij uit de toepasselijkheid van de
risicoregeling (art. 4) een wijziging van de prijs
volgt.
Artikel 2: TEKENINGEN, ONTWERPEN, enz.
a. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen
en berekeningen maken deel uit van de
overeenkomst indien en voor zover in de overeenkoms
t daarnaar is verwezen.
Indien de tekening afwijkt van de technische omschr
ijving, prevaleert de laatste.
b. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen
en berekeningen, die door de aannemer of in
zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom va
n de aannemer.
Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bes
cheiden binnen 14 dagen na een daartoe
door de aannemer gedaan verzoek franco aan hem te w
orden teruggezonden.
c. Indien geen opdracht wordt verleend is de aannem
er slechts dan gerechtigd een vergoeding te
vragen voor alle met de offerte verband houdende we
rkelijk gemaakte kosten, indien hij dit vooraf
heeft bedongen.
Artikel 3: AANVANG VAN HET WERK
In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en
de duur van het werk vastgelegd.
Artikel 4: RISICOREGELING
Indien en voor zover de termijn tussen de datum van
offerte en de oplevering een tijdvak van 6
maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van bo
uwstoffen, materialen e.d. in die periode
wijzigingen hebben ondergaan, worden deze wijziging
en met de aannemingssom verrekend volgens
de op het werk van toepassing zijnde en op de datum
van offerte geldende risicoregeling.
De desbetreffende risicoregeling wordt desgewenst a
an de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
Artikel 5: MEER EN MINDER WERK
a. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats
:
1. ingeval van wijziging in de opdracht dan wel de
voorwaarden van uitvoering;
2. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de over
heid, op grond van wettelijke voorschriften of
beschikkingen, tenzij de aannemer deze bij het slui
ten van de overeenkomst kende of had
moeten kennen;
3. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de s
telposten en verrekenbare hoeveelheden;
4. in de gevallen waarin verreking als meer en mind
er werk in deze voorwaarden is voorge-
schreven.
b. Indien het totaal van het minder werk dat van he
t meerwerk overtreft, heeft de aannemer recht op
een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die
totalen.
c. Wijzigingen als in lid a sub 1 bedoeld, zullen s
chriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van
een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van d
e aannemer en van de opdrachtgever op
verreking van meer en minder werk onverlet.
Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst rust
het bewijs van de wijziging op degene die de
aanspraak maakt.
Artikel 6: VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
a. De aannemer is gehouden het werk goed en deugdel
ijk, en naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren.
b. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor vera
ntwoordelijkheid van de aannemer met ingang
van de datum van aanvang tot en met de dag van ople
vering.
c. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de v
oor de uitvoering van het werk van belang
zijnde voorschriften en beschikkingen van overheids
wege, voor zover deze op de dag van
overeenkomst gelden.
d. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wij
zen op onvolkomenheden in door de
opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwi
jzen alsmede op gebreken in door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen,
materialen en hulpmiddelen, één en ander
indien en voor zover deze voor hem kenbaar zijn.
e. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aan
spraken van derden tot vergoeding van
schade, voor zover deze door de uitvoering van het
werk is toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handeli
ngen van de aannemer of van degenen voor
wie hij ingevolge artikel 1649 BW verantwoordelijk
is.
Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER
a. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan het
werk, tenzij deze schade het gevolg is van
buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke ge
volgen waarvan de aannemer in verband
met de aard van het werk geen passende maatregelen
heeft behoeven te nemen en het onredelijk
zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen
.
b. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan and
er werken en eigendommen van de
opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering va
n het werk is toegebracht en te wijten is aan
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handeli
ngen van de aannemer of van degenen voor
wie hij ingevolge artikel 1649 BW verantwoordelijk
is.
c. De aannemer is niet aansprakelijk voor het toebr
engen van schade aan kabels, buizen en
leidingen indien en voor zover hem door of namens d
e opdrachtgever verstrekte gegevens over
de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolle
dig zijn. Evenmin is de aannemer
aansprakelijk indien de ligging niet door de opdrac
htgever aan hem is medegedeeld.
d. De aannemer is niet aansprakelijk voor schade aa
n het werk als gevolg van door de opdracht-
gever of in diens opdracht door derden uitgevoerde
werkzaamheden.
Artikel 9: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
a. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer ti
jdig kan beschikken:
- over de voor de opzet van het werk benodigde gege
vens en goedkeuringen (zoals vergun-
ningen, ontheffingen en beschikkingen), een en ande
r op aanwijzing van de aannemer;
- over het gebouw, het terrein of het water waarin
of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag e
n/of afvoer van bouwstoffen, materialen en
werktuigen;
- over aansluitingsmogelijkheden voor electrische m
achines, verlichting, verwarming, gas,
perslucht, water en andere voor de uitvoering van h
et werk benodigde energie;
- over tekeningen van de ligging van kabels, buizen
en leidingen.
b. De benodigde electriciteit, gas en water is voor
rekening van de opdrachtgever.
c. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat doo
r anderen uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen, die niet tot het werk van de aannemer b
ehoren, zodanig en zo tijdig worden verricht,
dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertrag
ing ondervindt.
d. Indien de aanvang of de voortgang van het werk w
ordt vertraagd door factoren, waarvoor de
opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daarui
t voor de aannemer voortvloeiende schade en
kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER
a. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid
voor de door of namens hem of haar
voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronde
r begrepen de invloed, die daarop door de
bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de
door of namens hem of haar gegeven
orders en aanwijzingen.
b. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen,
die de opdrachtgever ter beschikking heeft
gesteld, danwel door hem of haar zijn voorgeschreve
n, gebreken mochten hebben, is de
opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroor
zaakte schade.
Artikel 11: GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, d
at het werk of een onderdeel daarvan door een niet
aan de aannemer te wijten oorzaak slechts gewijzigd
kan worden uitgevoerd, dient de aannemer
hierover met de opdrachtgever in overleg te treden.
De aannemer wijst de opdrachtgever daarbij op de fi
nanciële consequenties.
De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als m
eer en/of minder werk verrekent.
Artikel 12: OVERMACHT
Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk doordat
de zaak waarop of waaraan het werk moet
worden uitgevoerd, tenietgaat of verloren raakt zon
der dat dit aan de aannemer kan worden
toegerekend, dan is deze gerechtigd tot een evenred
ig deel van de overeengekomen prijs op
grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte
kosten. In geval van opzet of grove schuld van
de opdrachtgever is de aannemer gerechtig tot een b
edrag berekend overeenkomstig artikel 18 lid d.
Artikel 13: BOUWSTOFFEN
a. Alle te verwerken bouwstoffen en materialen moet
en van goede hoedanigheid zijn.
b. De aannemer stelt de opdrachtgever in de gelegen
heid bouwstoffen en materialen te keuren. De
keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan
op het werk (eventueel op overeengekomen
monsters) of, indien de voortgang van het werk dat
niet verhindert, bij de eerste gelegenheid
daarna.
c. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen en mater
ialen door derden te laten onderzoeken. De
daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening,
behoudens ingeval van afkeuring, in welk
geval de kosten voor rekening van de aannemer komen
.
Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouw
stoffen of materialen worden geacht te zijn
goedgekeurd.
d. Zowel de opdrachtgever als de aannemer kunnen in
geval van afkeuring van bouwstoffen of
materialen vorderen dat een in onderling overleg ge
trokken, door beide gewaarmerkt verzegeld
monster wordt bewaard.
e. De uit het werk komende bouwstoffen en materiale
n, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat
hij ze wenst te behouden, dienen door hem of haar v
an het werk te worden verwijderd. Alle andere
bouwstoffen en materialen worden door de aannemer a
fgevoerd.
f. Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen dr
aagt de opdrachtgever het risico van verlies
en/of beschadiging vanaf het moment waarop zijn op
het werk zijn aangevoerd voor de tijd dat deze
daar buiten de normale werktijden onder toezicht va
n de opdrachtgever verblijven.
Artikel 14: OPLEVERING, ONDERHOUDSTERMIJN
a. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- wanneer de aannemer hetzij schriftelijk hetzij mo
ndeling aan de opdrachtgever kennis gegeven
heeft van de voltooiing van het werk en deze het we
rk heeft goedgekeurd;
- na verloop van 8 dagen nadat de aannemer schrifte
lijk aan de opdrachtgever heeft
medegedeeld, dat het werk voltooid is en de opdrach
tgever heeft nagelaten het werk binnen die
termijn op te nemen;
- bij ingebruikneming van het werk door de opdracht
gever, met dien verstande dat door
ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat
gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
b. Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in
lid d bedoelde termijn kunnen worden hersteld
zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mo
gen zijn.
c. Bij onthouding van de goedkeuring van het werk i
s de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk
mededeling te doen aan de aannemer, onder opgaaf va
n redenen hiervan.
d. De aannemer is gehouden de in lid b bedoelde kle
ine gebreken alsmede de alsnog aan het werk
aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na
de oplevering schriftelijk te zijner kennis
zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.
e. Na de in het vorige lid genoemde termijn is de a
annemer niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk behoudens indien het ge
val, voorzien in artikel 1645 BW zich
voordoet, danwel indien het werk een verborgen gebr
ek bevat, en de aannemer daarvan binnen 6
weken na ontdekking mededeling is gedaan.
f. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebr
ek is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop
van 3 jaar na het tijdstip van oplevering wordt ing
esteld.
Artikel 15: TERMIJNBETALING
a. Indien betaling in termijnen is overeengekomen d
ient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 14
dagen na de dag waarop de aannemer de desbetreffend
e termijnfactuur conform de overeenkomst
aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
b. Indien de opdrachtgever met de betaling van een
termijn in gebreke blijft, is de aannemer gerechtig
het werk stil te leggen tot het moment waarop de ve
rschuldigde termijn is voldaan, mits hij de
opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld
en 7 dagen zijn verlopen na de dag van de
ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde la
at het recht van de aannemer op vergoeding van
kosten, schaden en interessen onverlet.
Artikel 16: EINDAFREKENING
a. Binnen een redelijke tijd na de oplevering dient
de aannemer de eindafrekening in. Deze bevat o.a.
een specificatie van het meer en minder werk. In de
eindafrekening is opgenomen al hetgeen de
aannemer ingevolge de overeenkomst aan de opdrachtg
ever is verschuldigd, worden hierop in
mindering gebracht.
De berekening van de door de opdrachtgever aan de a
annemer te vergoeden omzetbelasting
geschiedt afzonderlijk.
b. De aannemer is bevoegd het aldus gevormde saldo
op de factuur te verhogen met een
kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%.
De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover
de betaling plaatsvindt na de in lid c
aangegeven vervaldag.
c. Betaling van het aan de aannemer toekomende sald
o dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de
dag waarop de aannemer de eindafrekening heeft inge
diend.
Artikel 17: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER
a. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetg
een hij ingevolgde de overeenkomst aan de
aannemer verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij
daarover de wettelijke rente, ingaande op de
vervaldag, verschuldigd.
Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog
geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de
in de voorgaande zin bedoelde rente met 2 verhoogd.
b. De aannemer is na verloop van 1 maand na de verv
aldag bevoegd tot invordering over te gaan van
het aan hem verschuldigde, mits hij de opdrachtgeve
r schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien de
aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan
verbonden buitengerechtelijke kosten voor
rekening van de opdrachtgever.
De aannemer is gerechtigd deze kosten te fixeren op
10% van de verschuldigde hoofdsom.
Artikel 18: SCHORSING EN BEËINDIGING VAN HET WERK I
N ONVOLTOOIDE STAAT
a. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van he
t werk in zijn geheel of voor een gedeelte te
schorsen.
Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de s
chorsing moet treffen worden als meer werk
verrekend.
Schade, die de aannemer ten gevolge van de schorsin
g lijdt, dient hem te worden vergoed.
b. Indien de schorsing langer 14 dagen duur, kan de
aannemer bovendien vorderen, dat hem een
evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte v
an het werk wordt gedaan, Daarbij wordt
rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwsto
ffen en materialen, voor zover deze
eigendom van de opdrachtgever zijn geworden.
c. Indien de schorsing van het werk langer dan één
maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in
onvoltooide staat te beëindigen.
In dat geval dient de afrekening te geschieden over
eenkomstig het volgende lid.
d. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de ov
ereenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
De aannemer heeft in dat geval recht op de aannemin
gssom, vermeerderd met de kosten, die hij
als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten make
n en ten gevolgde van de opzegging geleden
schade, verminderd met de hem door de beëindiging b
espaarde kosten.
Over hetgeen de opdrachtgever uit dezen hoofde vers
chuldigd is, dient de aannemer een
gespecificeerde eindafrekening in.
Artikel 19: GESCHILLEN
a. Voor beslechting van de in dit artikel bedoelde
geschillen doen partijen afstand van hun recht deze
aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ing
eval van het nemen van conservatoire
maatregelen en de voorziening om deze in stand te h
ouden.
b. Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen
die, welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van
deze overeenkomst of van de
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tus
sen opdrachtgever en aannemer mochten
ontstaan, worden beslecht door arbitrage, overeenko
mstig de regelen, beschreven in de statuten
van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland zoals deze drie maanden voor het
tot stand komen van de overeenkomst luiden.
c. In afwijking van het in lid b bepaalde kunnen ge
schillen, welke tot de competentie van de
kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gered
e partij ter beslechting aan de bevoegde
kantonrechter worden voorgelegd.

Neem contact met ons op!

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Of heeft u een vraag? Neem dan nu contact met ons op!

Contact opnemen