Algemene voorwaarden

V.O.F. Woning-bouw.net

Overschieseweg 102, 3044EH

Rotterdam KVK 69221839

Artikel 1: ALGEMEEN
1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a verkoper: Woning-bouw.net V.o.f., gevestigd te 3044EH Rotterdam aan de Overschieseweg 102  en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 69221839;
b koper: de opdrachtgever/afnemer of een ieder die met verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
c de consument:de koper die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf;
d de algemene voorwaarden: algemene verkoop-, leverings-en betalingsvoorwaarden van verkoper.

2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen of overeenkomsten betreffende de levering en/of plaatsing van kozijnen, isolatieglas, zonwering en daarbij behorende goederen of daarmee verband houdende diensten van verkoper.

3
Afwijking van deze voorwaar den is mogelijk, doch slechts geldig voorzover dit schriftelijk tussen koper en verkoper is overeengekomen. Bijzondere voorwaarden, overeengekomen met vertegenwoordigers van verkoper zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door verkoper aan koper.

4
Bij tegenstrijdigheid van de algemene voorwaarden met die van de koper prevaleren de algemene voorwaarden van verkoper.

5
Indien enig beding, deel uitmakend van de algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2: OFFERTES
1
Alle offertes door of vanwege verkoper gedaan, zijn vrijblijvend. Orders gelden eerst dan als aangenomen wanneer zij door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
2
De afmetingen van materialen, zoals aangegeven op het opdrachtformulier zijn bij benadering weergegeven. Na het verstrekken van de opdracht door koper aan verkoper, vindt een meting plaats door of in opdracht van verkoper voor rekening en risico van verkoper. Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de op het meetformulier vermelde gegevens betreffende aantal, draairichting, materiaal en kleur van de elementen.
3
Koper dient ervoor te zorgen dat de bouwplaats ten tijde van de montage van de elementen goed bereikbaar is. Wanneer verkoper genoodzaakt is om maatregelen te nemen, van welke aard dan ook, teneinde de montage van de elementen onbelemmerd plaats te doen vinden, is verkoper gerechtigd om de kosten hiervoor in rekening te brengen aan de koper.
4
Offertes zijn slechts van kracht gedurende een maand na datum van afgifte.

Artikel 3: UITVOERING OPDRACHT
1

Een door koper aan verkoper verstrekte opdracht wordt door verkoper eerst uitgevoerd nadat koper het opdrachtformulier heeft ondertekend en verkoper aan koper een opdrachtbevestiging heeft gezonden. Door ondertekenen van het opdrachtformulier verklaart koper zich bekend met deze voorwaarden.
2
Verkoper zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3
Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4
Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.
5
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4: MAATVOERING EN MONTAGE
Wanneer koper aan verkoper opdracht geeft tot plaatsing van kozijnen c.q. andere materialen in nieuw te bouwen woningen of andere gebouwen, verplicht koper zich aan verkoper schriftelijk te melden wanneer de bouw zover gevorderd is dat een meting door of namens verkoper plaats kan vinden. Indien de meting uitwijst dat de kozijnen moeten worden geplaatst, waarvan de maten afwijken van hetgeen in het opdracht formulier staat vermeld, is verkoper gerechtigd om eventuele prijsverhogingen door afwijkende maten aan koper door te berekenen.

Artikel 5: LEVERING
1
De levertijd en/of uitvoeringsduur van door verkoper te leveren goederen of uit te voeren werk gaat in zodra koper de eerste aanbetaling, zoals hieronder in ARTIKEL 6 vermeld, aan verkoper is voldaan, ofwel wanneer koper aan verkoper een onvoorwaardelijke bankgarantie ter zake van het volledige orderbedrag heeft verstrekt.
2
Bij vertraging in de levering, van welke oorzaak dan ook, is verkoper gerechtigd om van koper te verlangen een verlenging van een eventueel verstrekte bankgarantie.
3
Verkoper is gerechtigd om een opdracht door koper in gedeelten aan koper te leveren. Een dergelijke levering wordt schriftelijk tussen partijen overeen gekomen. Verkoper is daarbij gerechtigd om ter zake van iedere deel-leverantie afzonderlijk een deelrekening aan koper te zenden en daarvoor betaling te vorderen. Indien en zolang een deelrekening door koper niet is voldaan, is verkoper niet verplicht tot het verrichten van een volgende deellevering. In dat geval is verkoper gerechtigd om het nog niet uitgevoerde gedeelte van de gehele overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van koper als geannuleerd te beschouwen door middel van een schriftelijke mededeling aan koper, met behoud van het recht op schadevergoeding.
4
De in het opdrachtformulier vermelde levertijd is bij benadering gesteld. Eerst wanneer de levertijd aanmerkelijk wordt over schreden en verkoper de bestelde goederen niet levert aan koper, ondanks aanbetaling door koper, is koper gerechtigd de overeenkomst te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling aan verkoper, waarna de door de koper gedane aanbetaling aan hen wordt gerestitueerd.

Artikel 6: BETALING
1
Nadat door koper het opdrachtformulier is ondertekend, wordt door verkoper aan hem een orderbevestiging verzonden en daarmee tegelijkertijd een eerste deelrekening ten bedrage van 50 % van het orderbedrag. Koper dient deze 50 % te voldoen binnen 5 dagen na ontvangst van de eerste deelrekening of zoveel later als partijen gezamenlijk zijn overeen-gekomen. Vervolgens ontvangt koper een tweede deelrekening van 25 % van het orderbedrag, waarvan eveneens betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst. Daarna wordt tussen koper en verkoper een datum overeengekomen waarop tot plaatsing c.q. levering van de materialen zal worden overgegaan. De laatste 25 % van het orderbedrag dient door koper te worden voldaan op de dag waarop levering c.q. plaatsing/montage van de goederen plaats vindt.
2
Indien koper aan verkoper een bankgarantie heeft verstrekt ten bedrage van het volledige orderbedrag, dient koper op de dag dat de levering c.q. montage plaatsvindt, het totale orderbedrag over te maken aan verkoper.
3
Wanneer koper de verschuldigde bedragen niet op het overeengekomen tijdstip betaalt, is koper van rechtswege in verzuim en behoudt verkoper zich het recht voor om aan koper de wettelijke rente-met een minimum van 2 % aan koper in rekening te brengen.
4
Wanneer koper in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde overeenkomst deze voorwaarden, en verkoper hierdoor de vordering op koper incassering uit handen heeft gegeven, komen ten laste van koper alle kosten die zowel in als buiten rechte zijn gemaakt, ter inning van het verschuldigde, vermeerderd met de wettelijke rente. De buitenrechterlijke kosten worden gesteld op 15 % van het totale orderbedrag, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente, een en ander met een minimum van € 150,– . Alle gerechtelijke incassokosten, zoals kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, komen eveneens voor rekening van koper.
5
Geschillen tussen koper en verkoper, van welke aard dan ook, geven koper nimmer het rechtom betaling van het verschuldigde bedrag op te schorten of slechts gedeeltelijke betaling van het verschuldigde te verrichten.
6
Koper is gerechtigd een gegeven opdracht binnen veertien dagen te annuleren. Hij dient dit te doen door middel van een aan verkoper gerichte aangetekende brief. Bij annulering is koper verschuldigd uit hoofde van gefixeerde schadevergoeding c.q. winstderving, 50 % van het totale orderbedrag, welke dient te worden voldaan binnen 14 dagen na kennisgeving door koper aan verkoper. Onverminderd het hiervoor vermelde behoudt verkoper zich het recht voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
7
Koper is verplicht om zowel voor als tijdens de levering van de zaken en/of de montage, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van koper daartoe naar het oordeel van verkoper aanleiding geeft, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te doen en/of zekerheden te verstrekken, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
8
In geval van faillissement of surseance van betaling van koper, zijn de vorderingen van verkoper en de verplichtingen van koper jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar.
9
Verkoper is gerechtigd om in het opdrachtformulier, dan wel bij latere schriftelijke mededeling, aan koper een uiterste termijn te stellen binnen welk de opdracht moet zijn uitgevoerd en betaald. Wanneer koper deze uiterste termijn laat verstrijken, is verkoper gerechtigd om eventuele prijsverhogingen aan koper door te berekenen. Prijsverhogingen ontstaan door wisseling in valuta koersen, overheidsmaatregelen, dan wel door welke oorzaak ook, kunnen door verkoper aan koper in rekening worden gebracht. Indien de prijsverhoging meer beloopt dan 10 % heeft koper het recht de oveereenkomst te ontbinden. Indien prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 10 %.

Artikel 7: RECLAMES
1
Alle op de levering van materialen, c.q. montage betrekking hebbende reclames worden slechts door verkoper geaccepteerd, wanneer deze binnen veertien dagen na levering c.q. montage, bij aangetekende brief aan verkoper worden meegedeeld. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 3 maanden na datum levering. Het bewijs van tijdige reclame rust op koper.
2
Wanneer koper tegen het advies van verkoper in, bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten en is verkoper niet aansprakelijk voor de schade.
3
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van koper niet op.

Artikel 8: GARANTIE
1
Op alle door verkoper geleverde materialen wordt de bijbehorende schriftelijke fabrieks-garantie gegeven. Verkoper staat in voor naleving van de garantiebepalingen.
2
Wanneer koper bij verkoper een klacht indient ter zake van geleverd materiaal, zal verkoper beoordelen of deze klacht valt onder de garantiebepalingen. Bij verschil van mening hierover kan koper aan verkoper verzoeken om een vertegenwoordiger van de fabrikant de klacht te laten beoordelen. Wanneer deze vertegenwoordiger deze klacht als ongegrond beoordeelt, dan wel als niet vallende onder de garantiebepalingen, komen de kosten van het beoordelen van de vertegenwoordiger van de fabrikant, voor rekening van koper.
3
Wanneer een klacht gegrond wordt geoordeeld en onder de garantiebepalingen valt, heeft koper het recht de betreffende goederen c.q. materialen te vervangen. Een eventuele schadevergoeding zijdens koper blijft beperkt tot de nieuwwaarde van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft.
4
Koper kan betaling van het jegens verkoper verschuldigde niet weigeren op grond van de omstandigheid dat verkoper haar garantieverplichtingen niet of nog niet volledig is nagekomen.
5
Verkoper zal niet gehouden zijn de onder sub 1 van dit artikel genoemde garantie gestand te doen indien:
a verkoper tijdig te kennen heeft gegeven dat zij zich niet kan verenigen met de materiaalkeuze en/of werkwijze voorgeschreven door koper;
b door koper en/of derden werkzaamheden zijn of worden verricht die niet overeenkomstig zijn met de gebruiksaanwijzing van verkoper;
c koper gedurende de garantietermijn zelf herstelling en/of veranderingen aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten;
d gebreken en schaden aan de geleverde zaak het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van koper;
e koper niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de overeenkomst;
f de afgeleverde zaak onoordeelkundig is behandeld of verwerkt;
g gebreken en schaden aan de afgeleverde zaak het gevolg zijn van het niet binnen 2 (twee) weken monteren van de afgeleverde zaak;
h er sprake is van normale slijtage aan de afgeleverde zaak;
i er sprake is van verkleuring van de afgeleverde zaak als gevolg van (weers) invloeden van buitenaf;
j er sprake is van enige andere van buiten komende oorzaak.

Artikel 9: OVERMACHT
1
Omstandigheden buiten de wil of toedoen van verkoper, zoals onder meer staking, in- en uitvoerverboden, energiegebrek of gebrek aan grondstoffen of weersomstandigheden, geven aan verkoper het recht om de overeenkomst op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens koper. Indien de overmachtsperiode langer duurt dan 4 (vier) weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2
Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
3
In geval van tijdelijke overmacht is verkoper gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering ten gevolge van de overmacht duurt, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Verkoper zal koper schriftelijk in kennis stellen van deze vertraging.

Artikel 10: EIGENDOMSBEHOUD
1
Geleverde c.q. geplaatste goederen blijven eigendom van verkoper totdat koper jegens verkoper volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan zowel uit hoofde van de opdracht welke betrekking heeft op de geleverde c.q. geplaatste goederen, alsook uit hoofde van andere leveranties van goederen c.q. montagekosten.
2
Wanneer door verkoper aan koper geleverde goederen, welke door koper niet volledig zijn betaald en derhalve eigendom van de verkoper zijn gebleven, bij koper in beslag worden genomen, is koper verplicht derden er op te wijzen dat de door verkoper geleverde goederen eigendom van verkoper zijn gebleven en dient hij verkoper onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van de beslaglegger c.q. diens opdrachtgevers.
3
Door verkoper gemaakte kosten teneinde de geleverde goederen weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van koper.

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID
1
Voor gebreken en schaden aan de afgeleverde zaak geldt de garantie als bedoeld in artikel 8 van de algemene voorwaarden.
2
Voor andere dan de in lid 1 van dit artikel genoemde schade geldt dat de aansprakelijkheid van verkoper, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de schade niet door de aansprakelijkheids- verzekering wordt gedekt. Is de aanspakelijkheid van verkopen beperkt tot maximaal de factuurwaarde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.
3
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of tijdig kunnen leveren van de overeengekomen zaken of diensten dan wel van gebreken in de geleverde zaken of diensten, indien het niet, niet tijdig of gebrekkig presteren een gevolg is van overmacht.
4
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijf- en/of gevolg-schade. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van vertraging bij koper c.q. een derde waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
5
De schade ontstaan bij verkoper als gevolg van de vertraging wordt door verkoper aan koper in rekening gebracht.

Artikel 12: WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLINGEN
1
Verkoper heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2
Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.
3
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 13: BEVOEGDE RECHTER
De uit hoofde van de wet bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 14: TOEPASSELIJK RECHT
Op de overeenkomst tussen koper en verkoper is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15: DEPONERING
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

Neem contact met ons op!

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Of heeft u een vraag? Neem dan nu contact met ons op!

Contact opnemen

Configurator

Window4u-ico